1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Публічна оферта» (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товарів (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. «Замовлення» — рішення Покупця замовити товар, оформлене в інтернет-магазині, або іншим способом (телефоном, в магазині).

1.3. «Інтернет-магазин» — веб-сторінка Продавця https://pizzalike.com.ua.

1.4. «Товар» — перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежений тільки сайтом.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Інтернет-магазин https://pizzalike.com.ua(далі — Про-давець), публікує цей договір, який є публічним догово-ром-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі — Покупець).

2.2. Повним і безумовним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення замовлення в усній (теле-фоном, в магазині) або письмовій (через сайт) формі не-залежно від способу оплати, та отримання даного за-мовлення Продавцем. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами даного договору, продавець не зобов’язаний інформувати покупця про наявність даного договору. Покупець самостійно та за власним бажання зв’язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним.

2.3. Укладаючи цей Договір (тобто акцептуючи умови даної Пропозиції (оферти) шляхом оформлення Замов-лення), Покупець підтверджує наступне: 1) На момент купівлі товару/замовлення послуг йому ви-повнилось 18 років.
2) Дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених Політикою конфіденційності.
3) Інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти То-вар на умовах даного Договору.

4. ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціни на кожну позицію Товару вказані на сайті Інтернет-магазину і мають ознайомчий характер.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну на будь-яку позицію Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, вказана менеджером під час оформлення замовлення.

5. ОПЛАТА ТОВАРУ

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця зі сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахун-ковий рахунок Продавця. Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру або кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.3. У разі неоплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://pizzalike.com.ua залишає за собою право ненадання товару, тимчасове зупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки та-кого рішення/дій.

5.4. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання оплати інтернет-магазином https://pizzalike.com.ua (за умови фізичної наявності то-вару). До моменту отримання оплати інтернет-магазин https://pizzalike.com.ua немає ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо товарів та послуг, замовлених Продав-цем.

5.5. Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином https://pizzalike.com.ua здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

6. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора телефоном та/або через сервіс сайту Інтернет-магазину.

6.2. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення.

6.3. Покупець може замовити тільки ті Товари, які є в наявності у Продавця на момент оформлення замов-лення.

6.4. Якщо у Продавця відсутня необхідна кількість або асортимент замовлених Покупцем товарів, Продавець інформує про це Покупця телефоном протягом 40 хви-лин, після отримання замовлення Товарів від Покупця. Покупець має право погодитися прийняти Товари в іншій кількості або асортименті, або анулювати своє замов-лення товарів, у разі неотримання відповіді Покупця Продавець має право анулювати Замовлення Покупця в повному обсязі.

6.5. Покупець не має права вносити зміни після оформ-лення замовлення.

6.6. При оформленні замовлення телефоном Продавець має право здійснювати аудіозапис телефонної розмови з Покупцем, якщо зазначені дії необхідні продавцеві для виконання обов'язків, передбачених цією офертою, та оцінки якості наданих послуг, без отримання від Покупця згоди на вчинення зазначених дій.

7. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

7.1. Способи й порядок доставки товарів вказані на сайті Інтернет-магазину.

7.2. Доставка замовленого Товару здійснюється в межах м.Полтави, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

7.3. Продавець має право відмовитися від виконання до-говору роздрібної купівлі-продажу дистанційним спосо-бом в тому випадку, якщо кур'єр після прибуття на фак-тичну адресу доставки, вказану Покупцем, не може здійснити фактичну передачу доставлених Товарів з ви-ни Покупця (Покупець протягом 10 хвилин не відповідає на телефонний виклик або не відкриває двері кур'єру).

8. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Інтернет-магазин — https://pizzalike.com.ua не гарантує безумовного виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Залучені технічні системи (веб-сторінка та сам сайт: https://pizzalike.com.ua) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість вико-нання замовлення, придбання товару або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості ви-конання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фак-тором, або ж обставини непереборної сили.

8.2. Інтернет-магазин https://pizzalike.com.ua не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплата за товари та послуги.

8.3. Інтернет-магазин https://pizzalike.com.ua залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажу товарів Покупцю на власний розсуд, без пояснення при-чин відмови.

8.4. Грошові кошти, оплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:
1) Відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати та/або отримання товарів від кур’єра.
2) За рішенням суду.
3) Якщо надано товар належної якості.

8.5. Місцем продажу Товару є заклад громадського хар-чування (ресторан) Продавця.

9. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ, ПОВЕР-НЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРІВ

9.1. Повернення Товару належної якості не допускається.

9.2. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві товари, які повністю відповідають його замовленню.

9.3. При отриманні товару Покупець повинен у присутності кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування то-вару, кількість, комплектність, термін придатності та ін.). Покупець після прийняття товару від кур'єра підтверджує, що не має претензій до кількості товару, його зовнішнього вигляду, комплектності та іншого. Після того як кур’єр залишив Покупця, з перерахованих питань, претензії не приймаються. Зовнішній вигляд товарів може відрізнятися від їх рекламного зображення.

9.4. У разі отримання неякісних Товарів, або невідповідності отриманих Товарів замовленому (відсутність заявлених інгредієнтів у Товарі), Покупець має право вимагати заміни таких Товарів Товарами належної якості відразу протягом 5 (п'яти) хвилин після отримання Товарів.

9.5. У разі невиконання порядку пред'явлення претензії Покупця передбачених пунктом 9.3, пунктом 9.4 цієї оферти, претензії не приймаються.

9.6. У разі односторонньої відмови Продавця від вико-нання договору роздрібної купівлі-продажу дистанційним способом відповідно до пункту 7.3. даної публічної оферти, Продавець може реалізувати своє право на са-мозахист — стягнути збитки з Покупця, в разі, якщо По-купець оплатив Товар до його доставки, сплачена сума не повертається.

10. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1.Продавець залишає за собою право в односторон-ньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://pizzalike.com.ua

10.2. Продавець має право тимчасово припинити прий-мання замовлень товарів у разі технічних неполадок, що не дозволяють прийняти замовлення товарів, або відсутність інгредієнтів, необхідних для виготовлення товарів.

10.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використан-ня Товарів.

10.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем неправдивої або помилкової інформації.

10.5. Продавець має право передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

10.6. Продавець не несе відповідальності за вміст та якість проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера та документів, що підтверджують придбання даної продукції в імпортера.10.6. Продавець не несе відповідальності за вміст та якість проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера та документів, що підтверджують придбання даної продукції в імпортера.

10.7. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

10.8. До моменту звернення в інтернет-магазин https://pizzalike.com.ua Покупець зобов'язаний ознайоми-тись зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину.

10.9. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: стихійні лиха (землетруси, повені і т. ін.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона переве-зень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю тощо).

Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін бере на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

11. АВТОРСЬКІ ПРАВА

Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернет-магазину — https://pizzalike.com.ua, є власністю Продавця та/або його постачальників і виробників Товару та не можуть бути використаними бех їхньої письмової згоди.